GENEL HABERLER

TÜRK DÜNYASI İLE İLİŞKİLER
.

Uygarlıklar  tarihi  ince lendiğind e  i nsan ların  uzun  süre  sosyolojik yönden  il­ kel yaşantılarının  olduğu,  Dünyadak i  i nsan  nü fusu arttıkça  birli kte  yaşa ma  i htiya­ cının do ğdu ğu, aslında il ke l toplum sev iyes i ne u laşmaların ı n bil e yüzyıllar•ı aldığı anlaşılıyor.              •

Toplumlar  hayatt a  kalmak  ve  i nsan l ık  değ erleri ne  sah i p  ol a rak  yaşayab il ­mek,  hak,  hukuk  ve  adaleti  sağlayacak  bir  teşk il atlanm aya  i ht iyaç  du ymuşlard ı r. Toplumlar önce köyler ve köy devle tle ri şekli nd e teşkil atlanm ış, s onra dev let sev i­ yesine  ulaşm ışlard ır.  Uygarlığın   il e ri seviye le ri nde    iınpa ratorl uk lar  şek li nd e   bir teşkilatlanmanın gerçekleştirildiği görü l üyor. Bu sosyolojik geli şıne bize topl u ın­ lardaki  birlik fikrinin  erken  zamanlarda  teşekkül  ettiğin i göste riyo r. G ünümü  zde de birlik  fikri   birçok   topluında  öne  çıkm ış,  teşk il atlan ma ların ı sağlaya n lar  b i rle şi p büyümüş ve güç le nm işl e rd i r.

Günümüzde de birli ğin i sağlayan milletler süp e r dev le tler şek li nde teşk il at­ lanarak dünyayı yönetnıekte, kendi toplunılarını dün yan ı n n i ınetler i nd en faydalan­ dırnıak için gayretler göstermekt ed i rle r. Daha da öne m lis i herkes kendi toplumu­ nun  men faatleri ni  düşünmek  te,  bi rl iği n i sağlayıp güç lene n le r i nsan ları n ı refah  içi n­  de huzurlu  bir şek il de yaşatmaktadırlar.

Geçm işte  zaınanın  süper  devletleri  1815  Viyana  Kongresi kararları  i le dün ­ yayı istedikleri gibi yönetmek üzere önemli kararlara imza atmışlardır. Bunlardan biri olan  ve şeh i r de v letçikle ri şeklinde da ğı n ık  halde  bulunan  İta lya' n ı n  bu  hali n i n dev am ına ,  yine  300  devle tç ikten  oluşan  Alınanların  bu  da ğı nık   hali n i n devanı  et­ mesine,  üçüncü  olarak  da Şark  Meselesi  diyerek  de  diğer  öne m li bir  karara  imza atmışlardır. Dikkat edilirse Bu Ko ngre kararlarında özell i k le it alya ve Alınanya'nın dağınık  hallerinin  devam  ı, bütü n l üğünü  sürdür  en Osmanlı  Devleti ' n i n parçalanma­  sı amaçlanm ıştır.

Bu kararlar gereği 1 870' 1 e re kadar İta lya ve Alınanya'nın bi rli ği n i n sağla n­ ması e nge llenm işti r. Bu arada zamanın süp er güçleri Osnıanlı Devleti ' n i n parça­ lanması iç i n ellerinden gele ni yapmışlardı. Sonuç ortadad ır. İ ta lya ve Alnıanya birliğini sağlaın ış , güç le nm işti r. Osmanlı  Devle ti par ça lanm ıştı r.

ABD birliğini sağlayıp güçlenmiş, dün yay ı yö ne ti r hale gelm işti r. Araplar birliği  sağlama  gayreti  içindedirler.

Büyük gayret le r sarfedile rek uzun sür eçte Avrupa Bir li ği kurulmuştur. Bütün bu gayretlerin birli ği sağlama ya yö ne li k oldu ğu, birliği sağlayan topl um la rın güç­ le nd i kler i, özgürce, refah iç i nde hu zur l u yaşad ığı görü lmekt ed i r.

Devletle r ve mede n iye tle r kuran Türkler günümü zde bütün dün yaya yay ıl ­ mış vaziyettedirler. Sadece beş Türk devleti  bağımsızd ı r. Özerk  cu ınhur iyetl e r şek­ linde  varlığını sürdüren  Ti.irk  toplu l ukl arı vardır.  Ancak  bütün  dün ya  Türklerinin adil  yöetiiiı.  altmcl.a,  özgürce,  refahlı  ve  hu zur   iç i nd e  yaşa d ığı n ı söyle mek   hen i.iz mümkün değ il d ir.

Türkler  geçmişte defalarca birliklerini  sağlay ı•p, güçlü dev le tl e r kurmuşlar,  i nsan la­ rını refah  içi nde  yaşatacak şekil de adaletle hük ınet m işl e r, onlara özgür ce yaşad ı k la­  rı huzurlu  bir  hayı:ıtı temin  etm işlerd i r. Bu  güce ve  kabiliyete  sah ipt i rler. q •eçııı işte gerçek le şti rd i k le rine  göre, birliği tekrar sağlaya b ili rler .

Dünyanın neresinde olursa olsun bütün Türklerin birbirlerinden haberdar olmaları,  en  azından  sosya l, kü ltür e l, siyas ı  ve  ekonomik  yönlerden   işb i rli   içind e bulunmaları  Dün yanın  bugünkü  gid işatı na  bakıld ığı nd a artık şart olmu ştu r. Dünya­ nın herh angibir yer i nd eki Türklerle il gil e nm ek aslın da ve herşeyde n önce bir i nsan­ lık görevidir. Türklerin Dünyanın bi rçok yerind e cerey an eden istenmeyen olaylara ve  hiç  de adil  olmayan  baskılara  maruz  kalmaları  Türklerin  he men  her aland a  bu tür ilişkileri kuracak şekilde teşk il at lanm as ını zorun l u kılma ktad ı r.

Bağımsız Türk devletleri ve Ti.irk toplulukları aras ı nd a sıkı ili şki le rin resmen sürdürülmesi gerektiği gibi, sivil toplum kuruluşlarının da bu yönde teşkilatlanarak birl iği sağlayıc ı . çaba  göstermeleri,  bu  gayretlerin i n  tasvip  ve  teşvik  ed il ıııeleri, özellikle  de  Ün ivers itel e r arasında  sıkı işbirliği  ve dayanışmanın  en gen iş şek li y le sağlanması  gerekir.

Türklerin  ne redey se dün yan ın  heme  n  he r yer inde  yaşad ı k ları düşünüldüğün­ de; Türklerin  anavatanları,  ana d ill e ri ve öz  külti.irleriyle olan  bağların ı korurken, bulundukları  ü lke lerin  sosyal, ekonomik,  kültürel  ve siyası  hayatına  akt if  biçimd e katıl an, yasa lara• saygıl ı, mu tl u, mür effeh ve başarılı bi reyler i hali nd e yaşamaları ana hedefim iz olmalıdır. Onların yaşa d ı k ları yerle rde daha mut l u, daha refahlı ve güvenli  bir şekil de yaşa ma ların ı n sağlanm as ı ve aynı zamand a gerek yeşad ı k la rı ü lkeye ve gerek T i.i rk iye ' ye katkıl arının artırı lması için çalışmalıyız.

Dünya  Türk leriyle  ili ş k il eri n geli şti r il mes i ciddı  bir teşkilatlanımyı  gere kt i­ recekt i r.  Bu  amaçla   kurulmuş  olan ların  geli şti ril mesi yan ı nd a,  teşkilatlanmanın yapılmadığı  alarİlarda  yen i teşkilatlannıaların  ya pılm ası öncelikli  hed efim iz ol nıa­ lıdır.

Başta Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhur   iyeti olmak  üzere  bütün  Türk  c um hur iyet ­ leri ile ili şk il erinı izi hemen her aland a güç le nd irm eli yiz.

Günümüzde  Türkler, Türki ye ' den ve d iğer Türk  cumhur  iyet l e rin de n  ç ıka rak dün yan ın  değişik yer le ri ne göç etmişle r ve ora larda yaşamaktad ı rlar. Türk le r dün­ yanın  heme n  her  tarafına  yay ı ld ı k lar ı için  gene l olarak  bir  Türk  d iyaspor ası söz konu s udu r.  Bunların  he r  birinin  teşkilatlanmaları  ve  bi rb i rle r iy le  ili şk il er i sık laş­ tırmaları sağlanm alı d ır.

Türk Dün yas ı il e il gili kuruluşların faa li yet l e ri n i s ağlı klı bir şek il de sürdür ­ nıelerini sağlam k için aynen siyasi partil erde oldu ğu gibi yasal hak lara sah i p ol­ maları ve ay rıca siyasi paı1 ile re ve ril en mali yard ımı ar ın yarısı kadar madd ı yard ım yapılmasının  sağlanması gere ki r.

 

Bu Yazıyla İlgili Yorumunuz ?

Okuyucu Yorumları
Diğer Yazıları
HIZLI ARAMA

ENÇOK OKUNANLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

NAMAZ VAKİTLERİ

ANKET

Oy Kullan      Anket Sonuçları