YEREL ANKARA HABERLERİ

İşte Türkiye'nin tarım politikası: Üretim Liderliğinden İthalat Liderliğine

26-09-2015
Tarımda uygulanan yanlış politikalar çiftçiyi üretime küstürürken, Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirdi. Son 3 yılda Türkiye, sadece buğday, mısır, yağlı tohum, pamuk ve soyaya 58 milyar 500 milyon dolar para ödedi.

.

Üretim Liderliğinden İthalat Liderliğine: 'Tarım Ülkesi' Türkiye

Üretim Liderliğinden İthalat Liderliğine: 'Tarım Ülkesi' Türkiye

Uy­gu­la­nan yan­lış ta­rım po­li­ti­ka­la­rı yü­zün­den Tür­ki­ye, ta­rım­da dı­şa ba­ğım­lı ha­le gel­di. Buğ­day, mı­sır, pa­muk ve so­ya gi­bi ürün­le­rin üre­tim üs­sü ol­ma­sı­na rağ­men, üre­ti­ci des­tek­len­me­yin­ce, 3 yıl­da bu ürün­le­re ser­vet öde­dik.
 Sümeyra Kırca'nın haberine göre, sadece son üç yılda buğday, mısır, yağlı tohum, pamuk ve soya ithalatı için devletin kasasından 58,5 milyar dolar çıktı.


     Tür­ki­ye Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı (ZMO) Baş­ka­nı Öz­den Gün­gör, Tür­ki­ye­’nin ta­rım it­ha­lat ra­po­ruy­la il­gi­li önem­li ve­ri­le­ri, pay­laş­tı. Tür­ki­ye­’nin 2012-2015 dö­ne­min­de 10 mil­yar do­lar­lık buğ­day it­hal et­ti­ği­ni açık­la­yan ZMO Baş­ka­nı Gün­gör, ay­nı dö­nem­de mı­sı­ra 3 mil­yar do­lar, yağ­lı to­hu­ma 25,5 mil­yar do­lar, pa­mu­ğa 14 mil­yar do­lar, so­ya­ya ise 6 mil­yar do­lar öden­di­ği­ni bil­dir­di. 2003 -2015 dö­ne­min­de ta­rım­sal des­tek­le­me büt­çe­si­nin top­lam­da 61 mil­yar li­ra ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Gün­gör, ay­nı dö­nem­de ta­rım ve gı­da it­ha­la­tı­na 270 mil­yar li­ra öden­di­ği­ni kay­det­ti. Gün­gör, “Dün­ya­da, ken­di üre­ti­ci­si­ne ayır­dı­ğı pa­ra­nın 4,5 ka­tı­nı ya­ban­cı ül­ke­le­re sa­vu­ran baş­ka bir ül­ke yok­tu­r” di­ye si­tem et­ti.

Üretim Liderliğinden İthalat Liderliğine: 'Tarım Ülkesi' Türkiye26 Eylül, 09:28Üretim liderliğinden ithalat liderliğine

 
Tür­ki­ye­’nin bak­la­gil­le­rin gen mer­ke­zi ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Gün­gör,  dün­ya­nın bak­la­gil­ler­de­ki li­der ül­ke­si olan Tür­ki­ye­’nin son 3 yıl­da Hin­dis­ta­n’­dan son­ra en bü­yük ikin­ci it­ha­lat­çı ül­ke­si ko­nu­mu­na düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı.

Gün­gör ko­nuş­ma­sı­na şöy­le de­vam et­ti: “Mı­sır, Eti­yop­ya, Bang­la­deş, Çi­n’­den ku­ru fa­sul­ye, Ka­na­da­’dan no­hut ve ye­şil mer­ci­mek, ABD, Uk­ray­na ve Ka­na­da­’dan be­zel­ye it­hal et­tik. İs­te­nil­se bu ürün­le­rin hep­si Tür­ki­ye­’de bol­ca ye­ti­şir, ama çift­çi des­tek­len­me­di­ği için ta­rım­da üre­tim dur­du.”

Üretim Liderliğinden İthalat Liderliğine: 'Tarım Ülkesi' Türkiye26 Eylül, 09:28Mazota ödenen vergi 9 milyardan fazla

 
Tür­ki­ye­’de ta­rım sek­tö­rün­de çift­çi­nin 4 mil­yon ton ma­zot kul­lan­dı­ğı­nı ifa­de eden ZMO Baş­ka­nı Gün­gör, çift­çi­nin bir lit­re ma­zot için dev­le­te 2 li­ra 28 ku­ruş öde­di­ği­ni, do­la­yı­sıy­la üre­tim için ma­zot kul­la­nan çift­çi­nin dev­le­te yıl­da 9 mil­yar 120 mil­yon li­ra ver­gi öde­di­ği­ni açık­la­dı. Ta­rım ürün­le­ri­ni ucu­za üret­mek için bu tür ver­gi­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­la­tan Gün­gör, bu des­tek­le­rin ve­ril­me­di­ği sü­re­ce dev­le­tin da­ha bü­yük ge­lir kay­bı ya­şa­ya­ca­ğı­na dik­kat çek­ti.

Üretim Liderliğinden İthalat Liderliğine: 'Tarım Ülkesi' Türkiye

 
İs­tan­bul Teks­til ve Kon­fek­si­yon İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği (İT­HİB) Baş­ka­nı İs­ma­il Gül­le, 2015 yı­lı ilk 7 ayı iti­ba­riy­le Tür­ki­ye­’nin 767 mil­yon do­lar­lık pa­muk it­hal et­ti­ği­ni açık­la­dı. Pa­muk­ta dı­şa ba­ğım­lı­lık­tan kur­tul­mak için 5 yıl­lık pa­muk üre­ti­mi plan­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan İs­ma­il Gül­le, ay­rı­ca yer­li pa­muk kul­la­nan sa­na­yi­ci­nin de teş­vik edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­tir­di. Gül­le pa­muk­la il­gi­li çe­şit­li gi­ri­şim­ler ya­pıl­ma­sı­na rağ­men sek­tö­rün ta­lep­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti.

Üretim Liderliğinden İthalat Liderliğine: 'Tarım Ülkesi' Türkiye

 

Bu Yazıyla İlgili Yorumunuz ?

Okuyucu Yorumları
  • 875664 tarafından 2017-04-19 12:45:37 tarihinde yazıldı.
    wgreens http://buytadalafilonrx.com tpaperq buy cialis online ghonesty

HIZLI ARAMA

ENÇOK OKUNANLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

NAMAZ VAKİTLERİ

ANKET

Oy Kullan      Anket Sonuçları

Evden eve nakliyat Eyüp Evden eve nakliyat
original Viagra Original Potenzmittel Priligy Dapoxetin Lida Daidaihua Levitra ohne Rezept Xenical Generika Cialis ohne Rezept Levitra Original Kamagra Kautabletten Viagra Generika Viagra fur Frauen Viagra Generika Viagra fur Manner Generika Potenzmittel Testpakete Propecia kaufen Kamagra Oral Jelly 100mg Zyban kaufen Cialis Generika Super Kamagra Haarausfall bei Manner Lovegra kaufen Valif Oral Jelly Levitra Generika Xenical 120mg Xenical Generika Tadapox Kamagra Brausetabletten Original Potenzmittel Viagra ohne Rezept Zyban Generika kaufen Apcalis Oral Jelly Original Cialis Kamagra 100mg