İşte Türkiye'nin tarım politikası: Üretim Liderliğinden İthalat Liderliğine

26-09-2015
Tarımda uygulanan yanlış politikalar çiftçiyi üretime küstürürken, Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirdi. Son 3 yılda Türkiye, sadece buğday, mısır, yağlı tohum, pamuk ve soyaya 58 milyar 500 milyon dolar para ödedi.

.

Üretim Liderliğinden İthalat Liderliğine: 'Tarım Ülkesi' Türkiye

Üretim Liderliğinden İthalat Liderliğine: 'Tarım Ülkesi' Türkiye

Uy­gu­la­nan yan­lış ta­rım po­li­ti­ka­la­rı yü­zün­den Tür­ki­ye, ta­rım­da dı­şa ba­ğım­lı ha­le gel­di. Buğ­day, mı­sır, pa­muk ve so­ya gi­bi ürün­le­rin üre­tim üs­sü ol­ma­sı­na rağ­men, üre­ti­ci des­tek­len­me­yin­ce, 3 yıl­da bu ürün­le­re ser­vet öde­dik.
 Sümeyra Kırca'nın haberine göre, sadece son üç yılda buğday, mısır, yağlı tohum, pamuk ve soya ithalatı için devletin kasasından 58,5 milyar dolar çıktı.


     Tür­ki­ye Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı (ZMO) Baş­ka­nı Öz­den Gün­gör, Tür­ki­ye­’nin ta­rım it­ha­lat ra­po­ruy­la il­gi­li önem­li ve­ri­le­ri, pay­laş­tı. Tür­ki­ye­’nin 2012-2015 dö­ne­min­de 10 mil­yar do­lar­lık buğ­day it­hal et­ti­ği­ni açık­la­yan ZMO Baş­ka­nı Gün­gör, ay­nı dö­nem­de mı­sı­ra 3 mil­yar do­lar, yağ­lı to­hu­ma 25,5 mil­yar do­lar, pa­mu­ğa 14 mil­yar do­lar, so­ya­ya ise 6 mil­yar do­lar öden­di­ği­ni bil­dir­di. 2003 -2015 dö­ne­min­de ta­rım­sal des­tek­le­me büt­çe­si­nin top­lam­da 61 mil­yar li­ra ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Gün­gör, ay­nı dö­nem­de ta­rım ve gı­da it­ha­la­tı­na 270 mil­yar li­ra öden­di­ği­ni kay­det­ti. Gün­gör, “Dün­ya­da, ken­di üre­ti­ci­si­ne ayır­dı­ğı pa­ra­nın 4,5 ka­tı­nı ya­ban­cı ül­ke­le­re sa­vu­ran baş­ka bir ül­ke yok­tu­r” di­ye si­tem et­ti.

Üretim Liderliğinden İthalat Liderliğine: 'Tarım Ülkesi' Türkiye26 Eylül, 09:28Üretim liderliğinden ithalat liderliğine

 
Tür­ki­ye­’nin bak­la­gil­le­rin gen mer­ke­zi ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Gün­gör,  dün­ya­nın bak­la­gil­ler­de­ki li­der ül­ke­si olan Tür­ki­ye­’nin son 3 yıl­da Hin­dis­ta­n’­dan son­ra en bü­yük ikin­ci it­ha­lat­çı ül­ke­si ko­nu­mu­na düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı.

Gün­gör ko­nuş­ma­sı­na şöy­le de­vam et­ti: “Mı­sır, Eti­yop­ya, Bang­la­deş, Çi­n’­den ku­ru fa­sul­ye, Ka­na­da­’dan no­hut ve ye­şil mer­ci­mek, ABD, Uk­ray­na ve Ka­na­da­’dan be­zel­ye it­hal et­tik. İs­te­nil­se bu ürün­le­rin hep­si Tür­ki­ye­’de bol­ca ye­ti­şir, ama çift­çi des­tek­len­me­di­ği için ta­rım­da üre­tim dur­du.”

Üretim Liderliğinden İthalat Liderliğine: 'Tarım Ülkesi' Türkiye26 Eylül, 09:28Mazota ödenen vergi 9 milyardan fazla

 
Tür­ki­ye­’de ta­rım sek­tö­rün­de çift­çi­nin 4 mil­yon ton ma­zot kul­lan­dı­ğı­nı ifa­de eden ZMO Baş­ka­nı Gün­gör, çift­çi­nin bir lit­re ma­zot için dev­le­te 2 li­ra 28 ku­ruş öde­di­ği­ni, do­la­yı­sıy­la üre­tim için ma­zot kul­la­nan çift­çi­nin dev­le­te yıl­da 9 mil­yar 120 mil­yon li­ra ver­gi öde­di­ği­ni açık­la­dı. Ta­rım ürün­le­ri­ni ucu­za üret­mek için bu tür ver­gi­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­la­tan Gün­gör, bu des­tek­le­rin ve­ril­me­di­ği sü­re­ce dev­le­tin da­ha bü­yük ge­lir kay­bı ya­şa­ya­ca­ğı­na dik­kat çek­ti.

Üretim Liderliğinden İthalat Liderliğine: 'Tarım Ülkesi' Türkiye

 
İs­tan­bul Teks­til ve Kon­fek­si­yon İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği (İT­HİB) Baş­ka­nı İs­ma­il Gül­le, 2015 yı­lı ilk 7 ayı iti­ba­riy­le Tür­ki­ye­’nin 767 mil­yon do­lar­lık pa­muk it­hal et­ti­ği­ni açık­la­dı. Pa­muk­ta dı­şa ba­ğım­lı­lık­tan kur­tul­mak için 5 yıl­lık pa­muk üre­ti­mi plan­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan İs­ma­il Gül­le, ay­rı­ca yer­li pa­muk kul­la­nan sa­na­yi­ci­nin de teş­vik edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­tir­di. Gül­le pa­muk­la il­gi­li çe­şit­li gi­ri­şim­ler ya­pıl­ma­sı­na rağ­men sek­tö­rün ta­lep­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti.

Üretim Liderliğinden İthalat Liderliğine: 'Tarım Ülkesi' Türkiye

 

Bu Yazıyla İlgili Yorumunuz ?

Okuyucu Yorumları
  • 875664 tarafından 2017-04-19 12:45:37 tarihinde yazıldı.
    wgreens http://buytadalafilonrx.com tpaperq buy cialis online ghonesty

HIZLI ARAMA

ENÇOK OKUNANLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

NAMAZ VAKİTLERİ

ANKET

Oy Kullan      Anket Sonuçları